ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΣκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας «www.adventure-park.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή «διαδικτυακός τόπος» ή «τοποθεσία»). Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση χρήσης της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα τεκµαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμιά επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές.
Η εταιρία «ADVENTURE PARK» έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται την παρούσα Ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτής, καθώς και των όρων χρήσεως αυτής κατ' απόλυτη ευχέρεια αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε από την παρούσα Ιστοσελίδα για τυχόν τροποποιήσεις μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Ως εκ τούτου, συνιστάται κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα να ενημερώνεστε εκ νέου αναφορικά με τους Όρους Χρήσεως, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επισημάνετε τυχόν αναθεωρήσεις, οι οποίες σας δεσμεύουν.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην Iστοσελίδα ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, εμπορικά σήματα, εικόνες, ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας μας ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα και προστατεύεται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993).
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και λοιπών διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «ADVENTURE PARK» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Για κάποιες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ζητείται να εισάγετε ορισμένες πληροφορίες, όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομικές διατάξεις τα προσωπικά σας στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης και χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο.
Κατ' εξαίρεση δυνάμεθα να γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες κατά τις ισχύουσες νομικές διατάξεις προς τις αρμόδιες αρχές, ή κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας ή σε σπάνιες περιπτώσεις όπου δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η χρήση της τοποθεσίας έγκειται στη δική σας ευθύνη. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, αρνούμαστε όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών – αλλά όχι περιοριζόμενων σε αυτό - που συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Δεν εγγυόμαστε ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται και ότι η Ιστοσελίδα, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την Εταιρία μας δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Επίσης δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με την καταλληλότητα, την ακρίβεια, εμπορευσιμότητα οποιουδήποτε μέρους που δημοσιεύεται ή διαφημίζεται στην ιστοσελίδα.

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν προκύψει μεταξύ των χρηστών και της Ιστοσελίδας και κατά συνέπεια της «ADVENTURE PARK» η οποία σχετίζεται με την χρήση της Ιστοσελίδας ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό εξωδικαστικά. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτού κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων θα υπάγεται στην αποκλειστική Αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων και των δικών περί την εκτέλεση και των Ασφαλιστικών Μέτρων.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μηνύματα στην Ιστοσελίδα μας τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων από εμάς. Αν επιθυμείται να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα (NEWSLETTER) από εμάς μπορείτε δηλώνοντας το e-mail και το όνομα σας να εγγραφείτε στην υπηρεσία της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την επιθυμία σας αυτή οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με τη λέξη ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ NEWSLETTER στο e-mail επικοινωνίας της εταιρίας adventure park, info@adventure-park.gr.